Nyomtatványok (5)

Rendkívüli/Méltányos rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, valamint a támogatás kifizetésének elmulasztása krízishelyzetet eredményez.

 

pdfKÉRELEM - rendkívüli és méltányos rendkívüli települési támogatás megállapításához

  

Lakhatást segítő támogatás

A lakhatást segítő támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez támogatást nyújt. A támogatást elsősorban természetbeni szociális támogatás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a szociális hatóság mérlegelése alapján a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

pdfKÉRELEM - lakhatást segítő támogatás megállapításához

 

Egészségügyi támogatás

Az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A támogatás nyújtható a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, valamint az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra, amelynek szükségletét a háziorvos igazolja. A háziorvos igazolását a szociális hatóság továbbítja a szakértőnek, aki megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet megalapozottságát.

 

pdfKÉRELEM - egészségügyi támogatás megállapításához

 

Hátralékcsökkentési támogatás

Hátralékcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás lakhatási kiadásait támogató komplex szolgáltatás egyik eleme, amelynek keretében a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy meglévő tartozása kiegyenlítése céljából támogatásban, továbbá a szolgáltatás további elemeként havi lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó lakhatást segítő települési támogatásban, valamint a jövőbeni hátralékok felhalmozásának elkerülése céljából hátralékkezelési tanácsadásban részesülhet. Hátralékcsökkentési támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapon belül, legalább három havi (közüzemi díjtartozás, lakbérhátralék) hátralékot halmoztak fel és a hátralék összege a 30.000.-Ft-ot meghaladja, de nem éri el az 1.500.000.-Ft-ot, vagy a közüzemi szolgáltatásukat kikapcsolták, illetve akik részt vesznek a Csibész Családvédelmi Központ hátralékkezelési tanácsadásában.

 

pdfKÉRELEM - hátralékcsökkentési támogatás igényléséhez

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének és a tankönyvek ingyenes vagy kedvezményes igénybevételére, valamint a természetbeni támogatásra (Erzsébet-utalvány) a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak értelmében.

 

Csatolandó:

docFormanyomtatvány - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

 

Köztemetés

A köztemetés az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését jelenti. A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. Köztemetésre akkor kerül sor, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik vagy nem tud gondoskodni. A köztemetés költsége hagyatéki terhet képez.

 

 

Igazolás védendő fogyasztó részére

Védendő fogyasztónak minősülnek azon szociálisan rászoruló vagy fogyatékossággal élő természetes személyek, aki vagy akinek háztartásában élő személy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy települési lakhatást segítő támogatásban részesül. A fogyasztónak a kedvezmény igénybevételéhez intézkednie szükséges a szolgáltatónál történő nyilvántartásba vételről, valamint az igazolás kiállításához szükséges formanyomtatvány szolgáltatótól történő beszerzéséről.

 

Műszaki Osztály

 Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja

pdfLetöltés

Kezdési (burkolatbontási) közútkezelői hozzájárulás kérelem

pdfLetöltés

Környezetvédelmi Osztály

 Fakivágás iránti kérelem

pdfLetöltés

Zajkibocsátási határérték kérelem 

pdfLetöltés

Vízjogi fennmaradási engedély tájékoztató és kérelem elhelyezése

pdfKutak bejelentési határideje: 2023.december 31. 

pdfA vízjogi engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet szerint

pdfKérelem kutak létesítési engedélyéhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint

pdfKérelem kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyéhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint

pdfA vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint

pdfAktualizált tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének kutak engedélyezése

Vagyongazdálkodási Osztály

 Közterület-használat iránti kérelem

Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 2011. november 30-tól hatályos módosításai szerint az első fokú közigazgatási eljárásért 3000,- forint illetéket kell fizetni. Ez alapján a közterületek használatának engedélyezésére vonatkozó eljárások lefolytatásához is 3000,- forintos illetékfizetési kötelezettség merül fel a kérelmezők részéről. A kérelmet formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, mely megtalálható itt: 

pdfKöztrület-használat-kérelem

További nyomtatványok:

pdfHázszám igazolás

pdfTulajdonosi hozzájárulás kérelem

 

 

 

 

 

Lakásokkal kapcsolatos nyomtatványok

Vagyonnyilatkozat pdfLetöltés

Kérelem bérleti szerződés meghosszabbítására pdfLetöltés

Önkormányzati bérlakásba befogadás pdfLetöltés

Lakáscsere 2. pdfLetöltés

Adatlap lakáscsere szerződéshez pdfLetöltés

 

        LOOkrizis kérelem pdfLetöltés 

        Kérelem önkormányzati lakásba történő befogadáshoz pdfLetöltés

        Kérelem önkormányzati lakás ismételt bérbeadásához, bérleti szerződés hosszabbításához pdfLetöltés

 

Formanyomtatvány társasházi törvényességi felügyeleti eljárás megindításához (tájékoztatóval együtt)

pdfLetöltés

 

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenységek, valamint az ellenőrzött bejelentések eljárás lefolytatásainak szabályait módosította.Az engedélyköteles tevékenység, valamint az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint az e-mail útján megtett bejelentés. Az e-mail útján tett bejelentést az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell megküldeni, amely a beérkező bejelentésről automatikus visszaigazolást küld.A bejelentésnek az engedélykérelemre vonatkozó - jogszabályban előírt - adatokat kell tartalmaznia.A bejelentést a hatóság a jogszabályban előírt határidőn belül elbírálja, melyről értesítést küld a bejelentő részére.

 

Igazgatási Osztály

 

 

Ebösszeíró adatlap Letöltés

Birtokvédelem iránti kérelem Letöltés

Működési engedély iránti kérelem/Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról Letöltés

Az üzletben forgalmazott termékkörök módosításának bejelentése Letöltés

Nyitvatartási idő módosítás bejelentése Letöltés

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Üzlet megszűnésének bejelentése Letöltés

Bejelentés kereskedelmi tevékenység befejezéséről Letöltés

Zenés, táncos rendezvény bejelentése Letöltés

Adatlap a bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásához Letöltés

Kérelem telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez Letöltés

Nyilatkozat (A telepengedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Ipari/szolgáltató tevékenység befejezésének bejelentése Letöltés

Szálláshely-szolgáltató tevékenység bejelentése Letöltés

Központi címregiszterrel kapcsolatos kérelem Letöltés

Méhállomány bejelenetése Letöltés

Veszélyhelyzet ideje alatt: "Terasznyitás" - alapterület bővítés bejelentése Letöltés

Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzői feladatok - tájékoztató Letöltés

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés Letöltés

Szálláshely megszűnésének bejelentése Letöltés

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához Letöltés

Működési engedély visszavonási kérelem (üzletköteles terméket forgalmazó üzlet megszűnése)  Letöltés

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról Letöltés

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem Letöltés

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem Letöltés

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése Letöltés

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése Letöltés 

 

Anyakönyvi és Népnyilvántartási Csoport

pdfKérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
pdfHagyatéki nyilatkozat

 

 

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

Felhívás tájékoztató >>

A bejelentési és bevallási nyomtatványok letölthetőek innen:

Letöltés - Bejelentési nyomtatvány

Letöltés Adóhatósági igazolás iránti kérelem