Töltsd ki a kérdőívet és vegyél részt a folyamatban!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet a

Tomory Lajos Múzeum igazgatói munkakör

betöltésére.

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával — a Rendelet szerinti eltérésekkel — munkaviszony keretében történik.

A munkaviszony időtartama:

Az igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó jogviszony 5 éves, határozott időre szól azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább-foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejártát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig szól.

A munkakör legkorábban 2023. szeptember l. napjától tölthető be.

A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Tomory Lajos Múzeum alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően.
 • Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása.
 • A munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • A Múzeum gyűjteményeiben őrzött kulturális javak gyűjteményi-, kutató- és feldolgozó tevékenységének fejlesztése, az eredmények minél teljesebb körű hozzáférhetővé tétele, a gyűjtemények bemutatása kiállítások és kiadványok formájában.
 • Kerületi helytörténeti vonatkozású kiadványok megjelentetése, rendezvények lebonyolítása.
 • A múzeumpedagógiai és a kapcsolódó közművelődési feladatok biztosítása, a múzeum aktivizálása mind a formális, mind az informális kapcsolatokon keresztül az egész életen át tartó tanulás folyamatába.
 • Az intézmény közösségi funkcióinak és közösségi szolgáltatásainak biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései, valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet.
 • Mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség.
 • Közös Európai Keretrendszer szerinti B2 szintet elérő idegennyelvismeret.
 • A pályázó végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor annak vállalása, hogy a vezető állású munkakör betöltését követően kettő éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja, kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • A pályázó nem állhat muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • történész-muzeológusi végzettség
 • legalább ötéves vezetői tapasztalat
 • történeti és művészeti múzeumi szakterület ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá a pályázó elérhetőségeit (lakcím, telefonszám és e-mail cím).
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program, a tervezett kiállítási tevékenység bemutatásával, a szakmai feladatellátás irányainak és legfőbb feladatainak kijelölésével, gyűjtemény fejlesztésére irányuló elképzelésekkel.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • Korábbi jogviszonyokról, szakmai gyakorlatokról szóló igazolás.
 • A Közös Európai Referenciakeret szerinti, elvárt B2 szintet elérő idegennyelvtudás igazolása.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy képzés alóli mentességről szóló igazolás.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat keretében személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e, és pályázata közölhető-e harmadik személlyel.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízatás esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül megszünteti.

A pályázat benyújtásának határideie: 2023. április 7. péntek, 23 óra 59 perc

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Marian, Társadalmi Kapcsolatok Főosztály megbízott főosztályvezetője nyújt, a +36/30-973-4404-es telefonszámon.

A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A múzeumról általános információk a https://www.tomorylajos-muzeum.hu/ honlapon érhetők el.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban 3 eredeti példányban a pályázatnak Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör „Tomory Lajos Múzeum igazgatói pályázat” megnevezését.

Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

Személyesen: Király Marian, Társadalmi Kapcsolatok Főosztály megbízott főosztályvezetője részére (Nemzetiségek Háza 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)   emailen: Király Marian, Társadalmi Kapcsolatok Főosztály megbízott főosztályvezetője részére Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a Rendeletben meghatározottak szerint történik. A pályázatok beadására nyitva álló határidő elteltét követő harminc napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egy eseti, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Képviselő-testület a pályázati határidő elteltét követő következő ülésén dönt a pályázatok elbírálásáról és az igazgató megválasztásáról.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A www.bp18.hu honlapon, valamint a https://www.tomorylajos-muzeum.hu honlapon, valamint a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu és a www.profession.hu honlapokon, továbbá a  Budapesti Művelődési Központ (BMK) honlapján.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.) (továbbiakban: Kiíró) a Képviselő-testület 248/2022. (X.27.) számú határozatában foglaltak szerint a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Budapest XVIII. kerületi lakóházak energetikai felújításának pénzügyi támogatására.


Pályázat célja:
 

Az Önkormányzat kamatmentes és vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a Budapest XVIII. kerületi lakóépületek energetikai  felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából. A pályázaton a 10 évnél régebben épült és legalább 4 lakásos társasházak vagy szövetkezeti lakóházak tulajdonosai vehetnek részt.

A pályázók számára rendelkezésre álló keretösszeg: 50 millió forint.


Támogatható tevékenységek köre:

A támogatás az alábbi energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:

A.) A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:

 1. hőszivattyú telepítése
 2. napelem, napkollektor telepítése
 3. tetőfelújítás
 4. gépészeti felújítás(kivéve liftek felújítása*)
 5. elektromos fővezeték felújítás
 6. homlokzatok felújítása(nyílászárók cseréjére, felújítására nem igényelhető támogatás, bejárati lépcső akadálymentesítése támogatott)

*Liftek felújítására csak az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek igényelhetnek támogatást.


B.) Továbbá a panel, a közép-és nagyblokk, az alagútzsalus, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott (iparosított) technológia felhasználásával épült lakóépület energetikai korszerűsítésére, (energia-megtakarítást eredményező) felújítására a következő célokra igényelhető támogatás:

 1. épületgépészeti-rendszerek korszerűsítése felújítása,

Új szellőzőrendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi) hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése, vagy a meglévő szellőző rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni.

 1. 2. valamint a következő célokra nyújtható támogatás:
 2. a)A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések(termosztatikus szelepek)  lakásonkénti beszerelése.

  b) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők, és/vagy költségmegosztók) beszerelése. A „smart metering" (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása.

 3. c) Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:

            (1) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;

            (2) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal,           vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Energia-    megtakarítást célzó beruházásoknál csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek   eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló    fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az        önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 

Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó összköltségének legfeljebb 40 %-a lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a bruttó 500.000 Ft-ot.

Pályázat célközönsége

Pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzat közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.


A pályázatok benyújtásának határidejefolyamatos, de legkésőbb 2023. május 31. (szerda) 12 óra.

 

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton az Önkormányzat részére címezve:
  Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
  1184 Budapest, Üllői út 400.
  1675 Bp., Pf. 49.
 • ügyfélszolgálaton személyesen benyújtva: a Pestszentlőrinci Ügyfélszolgálati Irodán (1181 Baross utca 7.)

A pályázóknak lehetőségük van előzetes konzultációra telefonon, illetve javasolt a benyújtandó tervezet megküldése e-mailen elővizsgálatra.
Kapcsolattartó: Koleszár Krisztina, Fenntartható Fejlődés Főosztály, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: +36/30/318 5975

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az Önkormányzat Támogatási Szerződést köt.


Támogatási Szerződéskötési határidő: folyamatos, de legkésőbb 2023. június 10. (szombat) 12 óra.

Az elszámolás benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2023. december 22. (péntek)

A pályázati dokumentumok letölthetők innen:

A levegő minősége

febr. 23, 2024

A levegő minősége

A légszennyezés ismert környezet-egészségügyi veszély. Tudjuk, hogy mit látunk, amikor barna köd telepszik a városra, kipufogógáz gomolyog elő az előttünk haladó autóból, vagy füstoszlop emelkedik ki a szomszéd kéményéből. Van olyan légszennyezés, mely nem látható, de szúrós szaga figyelmeztet.

 

Mit jelent a légszennyezés?

A légkör természetes jellemzőit vegyi vagy biológiai anyagok is megváltoztathatják.

A fő közegészségügyi szennyező anyagok közé tartoznak a szálló por (PM), a szén-monoxid (CO), az ózon (O3), a nitrogén-dioxid (NO2) és a kén-dioxid (SO2). A XVIII. kerületben ezek koncentrációját méri az Országos Meteorológiai Szolgálat Gilice téri állomása, az óránként frissülő adatok itt érhetőek el:

szennyezes

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg

Emellett szintén aggodalomra ad okot, ha magas az üvegházhatású gázok koncentrációja, mert ezek a Föld éghajlatváltozását és az ökoszisztémáját befolyásolják: szén-dioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O) és az úgynevezett F-gázok.

Mi okozza?

A levegőszennyezést okozhatják emberi tevékenységből és a természet folyamataiból származó veszélyes anyagok is.

Az emberi eredetű légszennyezés elsődleges forrásai

 • a gépjárművek,
 • a fűtés során használt fűtőolajok és földgáz,
 • a gyártás és az energiatermelés melléktermékei, különösen a széntüzelésű erőművek,
 • valamint a vegyi termelésből származó füst.

A természet is bocsát ki a levegőbe veszélyes anyagokat: erdőtüzek füstjét, amelyeket gyakran emberek okoznak; vulkánkitörésekből származó hamu és gázok; és olyan gázok, például a metán, amelyek a talajban bomló szerves anyagokból szabadulnak fel.

Ózon akkor jön létre, amikor a kibocsátott szennyező anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással, a napfény jelenlétében. Ez okozza a nyári szmogot

A szálló por (PM) olyan vegyi anyagokból áll, mint a szulfátok, nitrátok, szén vagy ásványi porok. Elsősorban fosszilis tüzelőanyagok égésekor keletkezik, így jellemzően ez a téli szmog okozója.

Az illékony szerves vegyületeket (VOC) festékek, tisztítószerek, ragasztók, növényvédő szerek bocsátanak ki. Ezek leginkább beltérben veszélyesek. A benzin és a földgáz égésekor is ilyenek szabadulnak fel.

 

Mi a hatása?

zebra

A szennyezett levegő rövid és hosszú távon káros az emberi egészségre, különösen veszélyeztetettek az idősek és a gyermekek. A kültéri levegőszennyezés az egyik fő halálok világszerte, számos betegség köthető hozzá: szívbetegség, agyvérzés, krónikus tüdőbetegség, tüdőrák és akut légúti fertőzések. A finom szálló por (PM 2,5) egy részhalmaza 30-szor vékonyabb, mint egy emberi haj. Mélyen belélegezzük a tüdőszövetbe, és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

Figyeljünk oda a szmoghelyzettel kapcsolatos tájékoztatásra!

 

Mit tehetünk ellene?

Magyarország adottsága a kárpát-medencei fekvés, így a szél rossz levegőt kisöprő hatására csak időszakosan számíthatunk, nekünk kell hát cselekedni. Hogyan csökkenthető a légszennyezés?

A politikai intézkedések és beruházások elősegíthetik a fenntartható földhasználatot, a tisztább energiatermelést és ipart, valamint a jobb települési hulladékkezelést.

A lakosság pedig törekedhet

 • az lakások energiahatékony átalakítására
 • a tisztább háztartási energia használatára
 • és az aktív közlekedés preferálására (gyalogosan, biciklivel, esetleg a tömegközlekedést előnyben részesítve).

Ha a természet regenerálódó erejét is segítségül hívjuk, azzal már aktívan is teszünk. Ha fát ültetünk, a kertünket sövénnyel védjük, a házunkat felfuttatott növényekkel, esetleg zöldtetővel árnyékoljuk, egyúttal a levegőben lévő szennyeződéseket is kiszűrjük a növényzet levelei segítségével. Mindenkit arra biztatunk, hogy minél több zöld felületet hozzon létre, akár az udvarán, akár csak az erkélyén, ezzel tisztítva a kerület levegőjét.

zold1

zold2

Illusztrációk forrása: Pixabay

eu

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata kiemelt jelentőséggel kezeli a környezetvédelmi kérdéseket, a természet megóvásán túl folyamatosan keresi a megoldási lehetőségeket, hogy a klímaváltozás összetett hatásaira is választ adjon. Hosszú távú víziónk is megfogalmazza ezt: „Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2030-ra erőforrás-hatékony, a jövőre felkészült, az éghajlatváltozás kihívásaira reagálni képes, szomszédjaival partnerségben és a kerületen belül is együttműködő közösség lesz.”

2020-ban elkészült kerületünk klímastratégiája, mely azonosította a releváns éghajlatváltozási problémaköröket. 2021-ben Klímavédelmi Ismeretterjesztő Programot hirdetettünk, a Klímabarát18-at, mely különösen a fiatal generáció figyelmét hívja fel a pazarlásmentes, fenntartható fogyasztásra, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetőségeire. Hiszünk abban, hogy az éghajlatváltozás okozta problémákat lokálisan kell kezelni, és tennünk is kell azok megelőzése érdekében.

A XVIII. kerületben az alábbi 5 éghajlatváltozási jellemző okozza a legtöbb problémát:

 • villámárvizek okozta elöntések
 • hőhullámok
 • új, inváziós allergén növények és betegségterjesztő rovarok
 • levegőminőség
 • viharkárok

A 2022-es nyár pedig bebizonyította, hogy a szárazság miatt jelentősen megnő a spontán erdőtüzek veszélye is.

A fentiekre kívánunk reagálni, amikor a kormány és az Európai Unió által kiírt környezetvédelmet és energiahatékonyságot célzó pályázatokra jelentkezünk. A támogatási forrásoknak köszönhetően újulnak meg közintézményeink (mérsékelve ezzel energiafelhasználásunkat) és fejlesztjük a zöld infrastruktúrát is (azaz használjuk a természet regenerációs erejét), így csökkentjük karbonlábnyomunkat és óvjuk a lakosságot a klímaváltozás káros hatásaitól.

A Klímabarát18-ról itt olvashatnak bővebben: https://www.bp18.hu/klimabarat18

Az Upsurge projekt

febr. 23, 2024

 

 

A természet erejével regenerálódó városok

 

 

Az Upsurge projekt a természet által ihletett és támogatott megoldásokat kutatja (Nature Based Solutions = NBS). A természet folyamatait viszi be a városokba, annak erejét használja ki a levegő és a talaj állapotának javítására, így segítve az emberi jólét és a biológiai sokféleség visszaállítását.

 

Miért fontos visszahozni a természetet a városokba?

Városaink lakosságszámot és területet tekintve gyorsan növekszenek.

Ma az európai polgárok 70%-a városokban él, ez a szám 2050-re várhatóan 80%-ra fog növekedni. Más szóval, mindössze 30 év múlva 36 millió új városi polgárnak lesz szüksége lakhatásra, foglalkoztatásra és gondozásra.

Ugyanakkor a ma tapasztalható fenntarthatatlan ütemű urbanizáció veszélyezteti a biológiai sokféleséget és a természetes ökoszisztémákat, valamint az emberi egészséget is.

A városi területek alapvető szerepet játszanak az üvegházhatású gázok kibocsátásában, így annak csökkentésében is Európában és szerte a világon.

Becslések szerint a városok a Föld földterületének 3%-át foglalják el, de a világ energiaszükségletének és  CO2-kibocsátásának közel a 70%-áért felelősek.

A városok nagy karbonlábnyoma a levegő minőségét is befolyásolja, és egyre nagyobb aggodalmat vet fel a lakosok egészségével és jólétével kapcsolatban.

A természetalapú megoldások hatékony, hosszú távú és költséghatékony intézkedéseket biztosíthatnak az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra, lehetőséget az aktív és egészséges életmódra, továbbá növelhetik az önellátást és biztosíthatják a talaj regenerálódását.

Hogyan valósul meg a XVIII. kerületben az Upsurge projekt?

Kerületünk sikeresen pályázott az Európai Unió Horizont 2020-as programjára a klímaadaptív kertek ötletével, így – 4 másik európai város mellett – megvalósítási helyszínként vesz részt az Upsurge projektben.

 

A kerület jellemzői és kihívásai

A XVIII. kerület egy kertvárosias kerület sok zöld felülettel, kertekkel, parkokkal, utcafákkal. De

 • a levegőminőséget rontja a városközponthoz csatlakozó főútjain futó gépjárműforgalom és a Budapest Airport közelsége,
 • a csapadékvíz elszivárgását gátolják a burkolatok (utak, házak, parkolók, felhajtók – magán és köztulajdonú ingatlanokon egyaránt).

Ezt a két problémát egyszerre orvosolhatják a természetalapú megoldások. Például egy növényekkel beültetett szikkasztó árok (~esőkert) ideiglenesen be tudja fogadni a hirtelen lezúduló csapadékot, így az értékes esővíz, ahelyett hogy az utcán hömpölyögne, majd egy csatornán keresztül elhagyná a kerületet, helyben tud elszikkadni. A szikkadás folyamatát nagyban segítik a növények gyökerei és levelei, előbbi azzal, hogy nem hagyja a talajt összetömörödni, utóbbi pedig a párologtatás révén, egyúttal hűtve a környezetet, tisztítva a levegőt, tompítva a forgalom zaját. Sőt még mutatósak és szépek is lehetnek a növényekkel beültetett szikkasztók.

 

Természet alapú megoldások a kerületben

2023-ban megkezdjük a projektben vállalt esőkertek, fás árkok, kavicsgyepes parkoló és zöld fal kivitelezését. Ezek olyan tájképi helyszínek, amelyek csökkentik az át nem eresztő városi területekről, például a tetőről, felhajtóról, úttestről és járdáról származó esővíz mennyiségét és szennyezőanyag-terhelését. A növényállományra és speciálisan rétegzett talajra támaszkodnak, hogy helyben tartsák és szivárogtassák el a csapadékvizet, miközben kiszűrik belőle a szennyeződéseket.

Az Upsurge projekt nemzetközi honlapja itt érhető el: https://www.upsurge-project.eu/

 

eu logoNavbar

 

Budapest főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

nyílt        ÁRVERÉST         hirdet

a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban történő értékesítésére:

 1. 1138 Budapest, XIII. kerület Dagály utca 8. 3. emelet 10. szám alatti, 25838/7/A/81 helyrajzi számon nyilvántartott, 57 m2 alapterületű, 2 szobás szövetkezeti öröklakás , kikiáltási ára: bruttó 46.740.000,- Ft, azaz negyvenhatmillió-hétszáznegyvenezer
 2. 1098 Budapest, IX. kerület Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 2. emelet 10. szám alatti, 38236/211/E/50 helyrajzi számon nyilvántartott, 1 szobás, 26 m2 alapterületű, társasházi öröklakás, kikiáltási ára: bruttó 26.702.000,- Ft, azaz huszonhatmillió-hétszázkétezer forint.
 3. 1098 Budapest, IX. kerület Aranyvirág sétány 9. III. lépcsőház 3. emelet 13. szám alatti, 38236/211/E/53 helyrajzi számon nyilvántartott , 1 szobás, 26 m2 alapterületű, társasház öröklakás, kikiáltási ára: bruttó 26.702.000,- Ft, azaz huszonhatmillió-hétszázkétezer forint.

Az árverés időpontja:

 1. március 28. (kedd) 10 órától a felhívás sorrendjében

Az árverés helye:

1181 Budapest, Városház utca 16.

(Anyakönyvi Hivatal – Házasságkötő terem)

Árverési dokumentáció

Az ingatlanról készült árverési dokumentáció - az árverésen történő részvétel feltételeként –

a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül igényelhető (tárgy: „árverés”). Telefon: 296-1300*1821.

Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 361

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 321

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 732

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 663

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 672

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 552

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 546

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 514

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 493

Tervek

Tervek

2020.01.03. 503

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 507

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 510