Tájékoztató magáningatlanon történő fakivágást érintő rendeletekről

2022.12.13.

Tisztelt Kerületi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosításra került a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet, amely oly módon került kiegészítésre, hogy 2022. október 28. napjától a nem közterületi ingatlanokon (magáningatlanokon) lévő fák kivágására és pótlására is tartalmaz előírásokat.

Fontos változás továbbá, hogy fakivágási munkálatokide nem értve az élet-, egészség- és vagyonvédelmi okból történő kivágást március 15. és augusztus 15. közötti időintervallumban nem végezhetők.

Fakivágás menete:

A fa kivágására csak a Jegyző által kiadott hatósági engedély véglegessé válását követően kerülhet sor, amikor a kivágást elvégezték, tizenöt napon belül kell bejelenteni a hivatalnak.

A kérelmező a kivágott fát pótolni köteles, elsősorban fapótlással. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kivágott fák össztörzsátmérőjének megfelelő mennyiségű fát kell ültetni, így az önkormányzati rendelet biztosítja, hogy ne csökkenjen a kerület faállománya. A pótlás pontos részleteit a hatóság az engedélyező határozatban állapítja meg, megvalósítását pedig ellenőrzi, így, ha a pótlás nem megfelelő, gondoskodni kell az újabb fák telepítéséről. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni a Környezetvédelmi Osztálynak, és a pótlásról ebben az esetben is gondoskodni szükséges.

Utólagos fakivágás bejelentése:

Az élet- vagy balesetveszélyt jelentő fa kivágása – a vészhelyzet elhárítása érdekében – előzetes fakivágási engedély nélkül elvégezhető, azonban a kivágást haladéktalanul, de legkésőbb a fa kivágását követő 15 munkanapon belül köteles az ingatlan tulajdonosa a jegyzőhöz bejelenteni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fakivágás indokát;
  • szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet, stb.),
  • a kivágandó fával való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (tulajdoni lap, vagy a tulajdonos írásbeli hozzájárulása),
  • építési telek beépítése, vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet,

10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap)

Az eljárás illetékmentes

 

Ügyintézés határideje:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § alapján az ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap.

A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.

 

Kérelem benyújtásának helye és módja

  1. A kérelem benyújtható személyesen a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint.

https://bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/22433-a-hivatali-ugyfelfogadas-ideiglenes-rendje

Postai úton az alábbi címre küldhető:

1184 Budapest Üllői út 400.

1675 Bp., Pf. 49.

  1. Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására. Tájékoztatni szeretnénk, hogy az e-mail levelező rendszeren megküldött dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni sem magánszemélyektől sem gazdálkodó szervezetektől.

Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu vagy http://e-onkormanyzat.gov.hu) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

  • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el.

Fakivágás a fakivágási engedély véglegessé válása előtt nem végezhető el!

Vonatkozó jogszabályok:

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

28/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, település tisztaságáról és a fák védelméről (https://www.bp18.hu/images/dokumentumok/onkormanyzat/jogtar-rendeletek/egyseges-szerkezetbe-foglalt/ER-24-22_k%C3%B6rnyv%C3%A9d_rend2022okt%C3%B3ber29t%C5%91l.pdf )